អក្ខរប្បភេទ “ប្រភេទនៃអក្សរ”

អក្ខរប្បភេទ “ប្រភេទនៃអក្ខរៈ ឬអក្សរ” គឺគូនៃអក្សរដែលមានសូរជាទំនាស់នឹងគ្នា បើរាប់ជាគូមាន ៥ គូ បើរាប់រាយមាន ១០ យ៉ាងគឺ សិថិល, ធនិត, ទីឃៈ, រស្សៈ, គរុ, លហុ, និគ្គហិត, វិមុត្ត, សម្ពន្ធៈ​ និងវិវត្ថៈ ។
១) សិថិល “សម្លេងធូរ មិនតឹង” គឺព្យញ្ជនៈដែលត្រូវអានឲ្យមានសម្លេងធូរ ចែកជា ២ ពួកគឺ សិថិលអឃោសៈ១ពួក សិថិលឃោសៈ១ពួក ។
ក. សិថិលអឃោសៈ “ព្យញ្ជនៈដែលមានសម្លេងធូរស្រួយ” មាន ៥ តួគឺ ក ច ដ ត​ ប ។
ខ. សិថិលឃោសៈ “ព្យញ្ជនៈដែលមានសម្លេងធូរគ្រល័រ” មាន ៥ តួគឺ គ ជ ឌ ទ ព ។
២) ធនិត “មិនធូរ តឹង” គឺព្យញ្ជនៈដែលត្រូវអានឲ្យមានសម្លេងតឹង ហើយចែកជាពីរពួកដែរគឺ ធនិតអឃោសៈ១ពួក ធនិតឃោសៈ១ពួក ។
ក. ធនិតអឃោសៈ “ព្យញ្ជនៈដែលមានសម្លេងតឹងស្រួយ” មាន ៥ តួគឺ ខ ឆ ឋ ថ ផ ។
ខ. ធនិតឃោសៈ “ព្យញ្ជនៈដែលមានសម្លេងតឹងគ្រល័រ” មាន ៥ តួគឺ ឃ ឈ ឍ ធ ភ ។
ចំណាំៈ ធនិតទាំង១០តួ កើតមកពីសិថិលទាំង១០តួផ្សំនឹង ហ គឺ
ខ មកពី ក+ហ អានថា ក្ហៈ
ឆ មកពី ច+ហ អានថា ច្ហៈ
ឋ មកពី ដ+ហ អានថា ដ្ហៈ
ថ មកពី ត+ហ អានថា ត្ហៈ
ផ មកពី ប+ហ អានថា ប្ហៈ
ឃ មកពី គ+ហ អានថា គ្ហៈ
ឈ មកពី ជ+ហ អានថា ជ្ហៈ
ឍ មកពី ឌ+ហ អានថា ឌ្ហៈ
ធ មកពី ទ+ហ អានថា ទ្ហៈ
ភ មកពី ព+ហ អានថា ព្ហៈ
គួរកំណត់សម្គាល់ផងដែរ ចំពោះការអាន ព្យញ្ជនៈជាធនិតទាំងអស់ គប្បីអានឲ្យជាសម្លេងតែមួយ ទោះបីផ្សំពីសម្លេងព្យញ្ជនៈពីរក៏ដោយ លើកលែងតែ ឋ ឍ ថ ធ ត្រូវ​អានឲ្យមានសម្លេងពីរ ជៀសវាងការច្រលំ ។ ឧ. ថ អានថា ត្ហៈ និង ឋ អានថា ដ្ហៈ ឬ ឍ អានថា ឌ្ហៈ ហើយ ធ អានថា ទ្ហៈ ដូចនេះមិនអាចច្រលំបានទេ ។
វគ្គន្តព្យញ្ជនៈ “ព្យញ្ជនៈទីបំផុតវគ្គៈ” ៥ តួគឺ ង ញ ណ ន ម និងអវគ្គៈ ៨ តួគឺ យ រ ល វ ស ហ ឡ ំ មិនចាត់ជា សិថិល ឬធនិតឡើយ ។ (សូមរង់ចំាសិក្សាបន្ត)

Advertisements
This entry was posted in បាលីវេយ្យាករណ៍, អក្ខរនិទ្ទេស and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s